ابزاری با زاویه ی ۹۰ درجه جهت پوشش نبش دیوار و سقف