ابزاری تزیینی برای پوشاندن نبش، کنج و حد فاصل بین دیوار و سقف