ابزاری به شکل U ،برای شروع کار در نصب دیوارپوش بر روی دیوار یا سقف